Private Krankenversicherung


شماره گذشته طرحی نو»
................................. درباره شورای موقت»
................................. اطلاعيه ها و بيانيه ها»
................................. آرشیو طرحی نو»

آخرین اعلامیه کمیته هماهنگی شورای موقت

در راه شکل دهی به چپی دیگر
نظرها ودیدگاها
پروژه وحدت چپ و استراتژی سیاسی ..... » مجید زربخش

" لازمۀ گذار از جمهوری اسلامی وجود تصوری روشن از نظام جاگزین و ساختار و ویژگی های آنست . مردم با توجه به تجربۀ انقلاب بهمن ماه ۵۷ و هراس و نگرانی از باز سازی دوباره استبداد، بدون چنین شناختی به راه آینده ای مبهم و سرنوشتی نامعلوم نخواهند رفت. رشد و گسترش جنبش های اجتماعی و تبدیل آن به جنبش همگانی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، با بودن چنین بدیلی می تواند متحقق گردد. جنبشی که می داند چه می خواهد و در پی چیست می تواند با مقاومت آگاهانه راه های پیشروی خود را هموار سازد.
"


طرح پیشنهادی
منشور
اتحاد چپ ایران ..... »
شيدان وثيق

" - مناسبات سرمایه داری در جمهوری اسلامی پیوسته استمرار داشته و عمل کرده است. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، استثمار نیروی کار در پهنه ی تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری، هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری... بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.
"


طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران ..... »   خسرو امیری

" گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه، قبل از هر چیز منوط به استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا تکیه برمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد، بدون وجود مناسبات دموکراتیک وتضمین وتامین حقوق مربوطه، گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه سوسیالیستی میسر نخواهدشد. دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران
(سوسیالیست ها در دولت و مدیریت جامعه سرمایه داری) ..... »  
احسان دهکردی

"مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می داد. بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست، بنابراین باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد، یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند. نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تلاش کنند را به عنوان فعالیت کمونیستی تئوریزه نکرده است. مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت، مارکس باور داشت :
"


پرسش هایی پیرامون تعریف و تبیین جدایی دولت و دین در ایران از دیدگاه ما ..... »   شیدان وثیق

" تشکل چپ مورد نظر ما اما می بایست دیدگاه و موضع خود را در این باره به طور روشن و شفاف بیان دارد. هر فرمولی را که بر می گزیند، معنا، مفهوم و پیامدهای عملی سیاسی و اجتماعی آن را در شرایط جامعه ایران برای خود و عموم مشخص کند. از این رو، برای پاسخ به چنین مهمی یعنی تعریف و تبیین ما از جدایی دولت و دین در ایران و یا فرمولی از این دست، پرسش هایی را تنظیم کرده ایم. این پرسش ها البته قابل تصحیح و تکمیل می باشند. این پرسش نامه می تواند به امر تدوین منشور سیاسی و نظری پروژه وحدت چپ کمک رساند.
"


ملاحظاتی پیرامون مبانی و ساختار تشکل بزرگ چپ..... » مجید زربخش

در سالهای گذشته تلاش در راستاي غلبه بر پراکندگي نيروهاي چپ سوسياليستي و ايجاد سازماني گسترده از اين نيروها با مساعي بيشتري پيگيري شده است .
اتحاد و وحدت نيروهاي چپ به مثابه يک نياز همواره مورد توجه بسياري از اين نيروها قرار داشته است و تا کنون با ابتکارها و فعاليت‌هاي گوناگوني در اين ارتباط، روبرو بوده ايم.
معهذا اين تلاش‌هاي طولاني به دليل مواجه بودن با موانع متعدد به نتايج مورد نظر منتهي نگرديد. تغيير در شرايط موجود در جنبش چپ و به طور کلي تغيير در هر زمينه‌اي نيازمند آن است که نيروهاي تغيير دهنده ، خود را نيز تغيير داده باشند. نيروهايي که بايد حامل تغيير در وضعيت موجود باشند هنگامي مي‌توانند به ضرورت‌هاي ناشي از تغیير شرايط پاسخ دهند که خود نيز تغيير يافته باشند. اما تجربه‌ها نشان مي‌داد که چنين شرطي، آنگونه که بايد موجود نبود. از يک سو خواهان وحدت و پايان دادن به پراکندگي بوديم و از سوي ديگر مي‌خواستيم مهر و نشان گذشته و کهنه را به پديده‌ي نو منتقل کنيم. افزون بر اين مشکل، موانعي چون پيشينه و تاريخ گذشته، فقدان پروژه اجتماعي و سياسي معرف چپ، ناروشنايي در چگونگي ساختار سازماني که مي‌خواهيم و وجود ديدگاه‌هاي متفاوت پيرامون تحولات و رويدادهاي مهم ايران و جهان امر وحدت و گردآمدن در يک سازمان مشترک را دشوار و ناممکن مي‌ساخت.به مناسبت کنفرانس پروژه ی وحدت چپ چپ رهایی‌خواه ..... »
شيدان وثيق

باید به گسستی رادیکال فکر کرد. گسستی برآمده از مبارزه، از فرهنگ نافرمانی، از شورش، از دوستی و از بحث آزاد. با به زیر پرسش بردن رادیکال، آن گونه که به ریشه ی چیزها پردازد. آندره گرز*
جستار کنونی، سهمیه ای دیگر بر مباحث نظری پیرامون پروژه ی وحدت چپ است. فعالین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانسی را در پایان ماه جاری با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار خواهند کرد. بدین مناسبت، گفتار زیر تلاشی است در جهت ارایه تعریفی از چپِ دیگر که «چپِ رهایی‌خواه» می نامیم در ویژگی های اصلی اش.
این چپ خود را در سه ویژگی اساسی تعریف و تبیین می کند. سه خصلتی که در این دوران سرمایه داری جهانی و سلطه قدرت ها، هویت و معنای وجودی او را تشکیل می دهند.


مبارزه با پرچم رهائی از ایدئولوژیها (کدام چپ؟کدام سوسیالیسم؟) ..... »   احسان دهکردی

شکل گیری "ایدئولوژی طبقه کارگر"
اندیشه چپ اندیشه شکل گرفته در دوران سرمایه داری و گرایش رادیکالی است که خود را در مخالفت با مناسبات سرمایه داری تعریف می کند. مبارزات سیاسی چپها با انگیزه هاو خواسته ها از زوایای مختلفی قابل بررسی است. چه اکونومیستها، سندیکالیستها، پرودونیستها، آنارشیستها، سوسیالیستهای تخیلی، فئودال سوسیالیستها و... همه به نوعی با مناسبات سرمایه داری درگیر بودند، ولی هریک منافع خود را با طرح خواسته هائی مطرح می کردندکه به نوعی یا با مناسبات گذشته فئودالی گره خورده بود یا در چارچوبه مناسبات سرمایه داری قابل تحقق بود، حتی آنارشیستها نیز در مخالفت با نظام سرمایه داری روشهائی را تبلیغ و هدف مبارزه خود قرار می دادند که در عمل نمی توانست متحقق کننده برآمدی نو، مناسباتی نو و آلترناتیوی دیگر غیر از مناسبات سرمایه داری باشد.
در باره انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران
(پاسخ های مجید زربخش به پرسش های تارنمای ندای آزادی) ..... »
مجید زربخش

" بی تردید در صورت نامناسب تشخیص دادن روحانی رد صلاحیت وی کاردشواری نبود. بویژه اینکه قابل پیش بینی بود، روحانی با توجه به برخورداری از حمایت اصلاح طلبان، محافظه کاران سنتی و بخش هائی از مردم که اورا حامل تغییرات تصور می کنند، آرائی به مراتب بیش از سایرنامزد ها کسب کند و جلوگیری از پیروزی وی بوسیله تقلب بزرگ با توجه به خرداد ۸۸ برای نظام بسیار پر هزینه خواهد بود. به سخن دیگر در روز تعیین صلاحیت ها برای شورای نگهبان روشن بود که در صورت تائید صلاحیت روحانی، وی به احتمال زیاد رئیس جمهور خواهد شد.
"


در باره انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران
(پاسخ های شیدان وثیق به پرسش های تارنمای ندای آزادی) ..... »
شيدان وثيق

" اپوزیسیون ایران همواره در چند دستگی خود به سر می‌برد و این امر به نظر من رو به تشدید خواهد گذارد. به‌ویژه با رشد فکر و سیاست سازش‌پذیری با رزیم جمهوری اسلام. این روزها، آن دسته‌هایی از اپوزیسیون ابراز خوشحالی می‌کنند که در چنین مسیر راست‌روانه و محافظه کارانه‌ای خود را قرار داده‌اند. اینان، با انتخاب شدن رئیس جمهوری «معتدل» در ایران، معتدل تر از گدشته نسبت به سیستم خواهند گشت و به همان نسبت نیز دور تر از بخش‌های رادیکال جنبش. اینان همواره به صورتی تقدیس‌گونه در پی فرصتی هستند که بتوانند چون حزبی سیاست‌ورز و قدرت‌طلب در درون نظام اسلامی فعالیت کنند. تصور باطل اینان این باره نیز این است که با انتخاب روحانی چنین شرایطی می‌تواند فراهم شود. در وضعیت درماندگی فعلی، امری سیاسی از این خوشحال کننده‌تر را می توان برای اینان سراغ گرفت؟
"


در باره انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران
(پاسخ های اصغر اسلامی به پرسش های تارنمای ندای آزادی) ..... »  
اصغر اسلامی

" برای من تعجب آور بود که چرا و به چه دلیل باید حافظه تاریخی بخش هائی از مردم جامعه ما آن چنان ضعیف باشد که دزدیده شدن آراءشان در انتخابات گذشته، توهین و تحفیرهائی که به آنها شد، شبح هولناک سرکوب، زندان، شکنجه و کشتارچندین هزار نفر را تنها در انتخابات گذشته به این راحتی فراموش کنند و به یکی چهره های نظام بعنی شخص روحانی رای دهند. برای من اما شگفت آورتر از همه وضعیت اسف باربخش هائی از "اپوزیسیون" ظاهرن دمکرات و "آزادی"خواه و مخالف رژیم است که گاهی "رفسنجانی" نما و بار دیگر "خاتمی" نما و این بار "روحانی" نما شدند.
آراء داده شده به آقای روحانی به عنوان یکی از مهم ترین مهره های رژیم جمهوری اسلامی و شریک تمامی جنایت آن برای من بسیار شگفت انگیز بود، گوئی رای دهندگان هنوز به جمهوری اسلامی به عنوان بختکی هولناک بر تارپود هستی شان نگاه نمی کنند و باز هم توهم زده در ذباله دان رژیم به دنبال مهره هائی و شاید ناجیانی برای نجات خود از چنگال نظام اسلامی می گردند، که پیداکردنی نیست.
"


انتخاباتی دیگر وفریبی دیگر ! ..... »   احسان دهکردی

" بنابراین شرایط سال ٧٦ تا ٨۰ موقعیت استثنائی بود که جریانهای اصلاح طلب در صورت شهامت و پی گیری در رسیدن به نتیجه می توانستند زمینه های تغییر قانون اساسی و حکومت دینی را عملی کنند.متأسفانه نه تنها این کار نشد بلکه موقعیت سیاسی خود را رفته رفته از دست دادند و عقب نشینی آنها بدانجا رسید که در سال ٨٨ با اعتراض به تقلب آشکار انتخاباتی در چنان شرایط ضعف قدرتی در دستگاه های نظامی امنیتی قرار داشتند که همه اصلاح طلبان را دستگیر و راهی زندان کردند.
"


توازن نیروها، نابرابری اراده ها
از بن بست درسوریه تا جنگ منطقه ای
آلن گرش، لوموند دیپلماتیک، اوت ٢۰۱٣ ..... »  
ترجمه : بهروز عارفی

" در مصر، حسنی مبارک، دست کم به دو دلیل با آسانی نسبی سرنگون شد. نخبگان و لایه های اجتماعی مرتبط با دار و دستهء حاکم برای از دست دادن امتیازات شان، واقعا نگران نشدند، والبته نگرانی آن ها برای جان شان ازآن هم کمتر بود. چه بازرگانان، چه افسران عالیمقام ارتش و یا مسئولان سرویس های امنیتی، همه با آرامش خیال پس از انقلاب صف عوض کردند. فقط اقلیتی – آن هم به کُندی و تردید بسیار – به دادگاه کشانده شدند. از سوی دیگر، عزل مبارک در داده های ژئو پولیتیکی منطقه، هیچ دگرگونی بوجود نیاورد. ایالات متحده و عربستان سعودی می توانستند خود را با تغییراتی که آرزویش را نمی کردند اما، منافع اساسی آن ها را نیز تهدید نمی کرد، وفق دهند، به شرطی که بتوانند به این دگرگونی ها جهت بدهند. "

دو جمهوری‌خواهی ناسازگار ..... » شيدان وثيق

" اما ویژگی‌های تمیز‌دهنده و شاخص‌های اصلی جمهوری‌خواهی رادیکال ایرانی، در خطوط کلی و محوری، امروزه چه می‌توانند باشند؟ جمهوری‌خواهی رادیکال خواهان دگرگونی‌های ساختاری در جامعه ایران‌ است. به این معنا که تنها برای تحولات روبنایی سیاسی، حقوقی و نهادینه مبارزه نمی‌کند بلکه برای تغییرات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی و از جمله برای عدالت اجتماعی و برابری نیز تلاش می‌کند. این جمهوری‌خواهی می‌داند که آزادی، جمهوری، دموکراسی و حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه بدون عدالت اجتماعی و برابری بسی ناقص، ناپایدار، محدود و در نهایت صوری می‌باشند. با این همه برای کسب همین آزادی‌ها و دموکراسی نیز از هیچ تلاش و پیکاری خودداری نمی‌کند.
"


مارکس کمونیست و سوسیال دمکراتها ..... »   احسان دهکردی

" مارکس نه تنها در سال ۱٨٧۱بلکه همچنین در سال۱٨٤٨ نیز معتقد به انقلاب کمونیستی است.این نگاه را ما در تمامی نوشته های مارکس از مانیفست، فقر فلسفه در نقد به فلسفه فقر پرودون، نبردطبقاتی در فرانسه، جنگ داخلی درفرانسه تا نقد برنامه گوتا و دیگر نامه ها و نوشته های او مشاهده می کنیم.
مارکس بحرانی شدن شرایط اقتصادی آنزمان را با یک نتیجه گیری سیاسی به هم پیوند می زند و به انتهای مناسبات سرمایه داری می رسد. نه تنها در سال ۱٨٤٨ بالائیها به حاکمیتشان میتوانستند ادامه دهند بلکه در سال ۱٨٧۱ نیز شرایط انقلابی برای برقراری سوسیالیزم با حکومت چندروزه کارگران در فرانسه مهیا نبود.
"


اوضاع جهان در آینده
و وظیفه چالشگران ضد نظام ..... »  
یونس پارسابناب

" - ولی نظام سرمایه داری علیرغم غلطیدن در بحران عمیق ساختاری خود از یک سو و عروج امواج بیداری و رهائی در بین قربانیان نظام ( کارگران ، دهقانان ، تهی دستان شهر و روستا و زاغه نشینان میلیونی ) از سوی دیگربه این زودی به پایان عمر خود نخواهد رسید . تاریخ نشان میدهد که سرمایه داری غالبا توانسته با تضعیف نیروهای کار و زحمت و نیز مالی تر ، متمرکزتر و نظامی تر ساختن حرکت سرمایه ( گلوبالیزاسیون ) نه تنها از بحران های خود و انقلابات ضد نظام توده های مردم زنده عبور کند بلکه بعد از گذراندن دوره نقاهت و بهبودی موفقیت های چشمگیری را به نفع صاحبان ثروت و قدرت و به ضرر طبقات توده ای کسب کند "


بیانیه سه جریان چپ به مناسب اول ماه مه ..... »   سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

"جمع آوری امضاء اعتراضی ٣۰ هزار کارگر درچند مرحله به ناچیزبودن میزان دستمزد و برای خواست افزایش دستمزد، یکی از این اقدامات است. این روشن است که این روش توانست به گسترش مبارزه برای خواست های کارگران چه در میان خود آنان و چه در جامعه کمک کند. همچنین تجمع اعتراضی بیش از ۲۰۰ کارگر سندیکای شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم و ارائه طوماری که بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارگران سندیکا آن را امضاء کرده بودند، نمونه های استفاده از این شیوه مبارزه است.
"


استفان هسل، اندیشمند مقاومت ..... »   بهروز عارفی

" استفان هسل در ٢۰ اکتبر ۱٩۱٧ در برلین به دنیا آمد. خود میگفت که در «سال انقلاب شوروی» متولد شده است. خانواده او در سال ۱٩٢٥ در فرانسه سکونت گزید.
پدرش مترجم کتاب های پروست به زبان آلمانی بود. پس از کسب ملیت فرانسوی در سال ۱٩٣٥ تحصیلات عالی را در «مدرسه عالی نرمال پاریس» گذراند. در سال ۱٩٣٧ به خدمت سربازی فراخوانده شد ولی برای عدم خدمت در حکومت مارشال پتن فرار کرد. پس از اشغال فرانسه در سال ۱٩٤۱ به مقاومت ضدنازی پیوست و به لندن رفت. در نیروی هوائی مقاومت مشغول به کار شد. در سال ۱٩٤٤ برای شرکت در مبارزات جنبش مقاومت به فرانسه بازگشت ولی دستگیر شده به اردوگاه بوخنوالد در آلمان فرستاده شد. از آن جا فرار کرد ولی در راه بازگشت دوباره به دام افتاد، اما در مسیر بازگشت، از قطار به بیرون پرید و خود را به نیروهای آمریکائی رساند. در سال ۱٩٤٥ به پاریس بازگشت.
"

درگذشت امیر هوشنگ کشاورز صدر
  کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

هوشنگ کشاورز صدر دوست گرانقدر و مبارز دیرین آزادی و استقلال ایران در روز پنجشنبه ۱٤ فوریه ٢۰۱٣ پس از یک بیماری طولانی در گذشت.
هوشنگ کشاورز صدربیش از شصت سال از زندگی پربار خود را در تلاشی بی وقفه برای آزادی و سربلندی ایران و بهروزی مردم سپری کرد، تلاشی که تا واپسین لحظه های حیات وی ادامه داشت. فضائل اخلاقی برجسته، فروتنی،صمیمیت و صداقت همراه با ایستادگی بی تزلزل در مبارزه و امید و یقین به پیروزی، خصوصیاتی است که به او چهره ای محبوب و فراموش نشدنی می داد.
فقدان هوشنگ کشاورز صدر ضایعه ای بزرگ برای جنبش آزادی خواهانه ایران است.
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران در گذشت این انسان والا ومبارز پیگیر آزادی و استقلال ایران را به همسر ارجمند او خانم زریون ژیلا و فرزندان گرامی وی به یاران و دوستان و به همه مبارزین راه آزادی ایران تسلیت می گوید وخود را در غم و اندوه آنان شریک می داند.

کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
۱٥ فوریه ٢۰۱٣


به مناسبت پروژه شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ »
سه چپِ سازش‌ناپذیر! ..... »
شيدان وثيق

" امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ و سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، چپ رهایی‌خواه باید در تکاپوی اختراع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی باشد. اشکال تاریخی و شناخته شده تحزب که تا کنون در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت برای رهبری، تصرف قدرت و مدیریت سیستم عمل کرده و هم‌چنان نیز می‌کنند، نمی‌توانند سرمشق چپ رهایی‌خواه در فرایند ابداع تشکل‌یابی‌اش قرار گیرند. شکل نوین سازماندهی امروزی باید دارای چنان ساختاری باشد که شرایط مشارکت افراد و فعالان را به صورتی برابرانه در آزادی دخالت‌گری و نظردهی آنان فراهم سازد. "


سوسیالیست های چپ و سوسیال دمکراتها
(نگاهی به مجموعه مقالات چپ از نادر عصاره) ..... »  
احسان دهکردی

" روشنفکر چپ مارکسی رسالت ویژه ای ندارد، فقط آن مبارزه سیاسی را که برحق می داند دنبال می کند. نه رسالت پیشاهنگی دارد و نه ارزشهای سوسیالیستی را معرفی می کند! بر اساس اعتقادات خود عمل می کند و پیش می رود. نه برای کسی نسخه می نویسد و نه وظایف نیروهای اجتماعی را متذکر می شود، بر پایه منافع خود حرکت می کند. تعریف این منافع تابع لحظه های تاریخی وشرایط است. این منافع مطمئنن با ایدئولوژی طبقه کارگر یکی نیست. ایدئولوژی ساختار فکری روشنفکر چپ مارکسی در فعالیتهای سیاسیش نمی تواند باشد.
"


تاملی در مورد جهانی پراز تلاطم
و راه رهائی گسست ..... »  
یونس پارسابناب

" ٧ – به استنباط این نگارنده توده های وسیعی از مردم در کشورهای جنوب دیگر حاضر نیستند که در تقسیم مجدد جهان بین قدرت های سه سره نظام و قدرت های نوظهور شرکت کرده و به قبول " گلوبالیزاسیون جدید " تن در دهند . این نگارنده نیز مثل بعضی از چالشگران ضد نظام : تاج الدین عبدالرحیم ، سمیرامین ، کلود آکه ( نیجریه ) ، دان نبودره ( اوگاندا ) معتقدم که تنها راه رهائی برای بشریت زحمتکش کشورهای پیرامونی جنوب از استثمار و تاراج ، راه اتخاذ " گسست " از محور نظام جهانی سرمایه است که در حال حاضر در بحران ساختاری عمیقی غوطه ور گشته است .
"


شلومو ساند:
«جناح چپ صهیونیستی همان اندازه استعمارگر بوده که جناح راست آن» ..... »  
نویسنده: شلومو ساند
ترجمه: بهروز عارفی

" به نادرست، من ضد صهیونیست نیستم. همین طور من شوآ را با نکبه (اخراج فلسطینیان در ۱٩٤٨) مقایسه نمی کنم. اما، شوآ (که من واژهء یهودکشی را برآن ترجیح می دهم) نباید بهانه ای برای استعمار گری باشد. من منکر حق اسرائیلیان یهودی امروزی برای زندگی در دولت اسرائیل نیستم. پس گرفتن موجودیت دولت اسرائیل تراژدی جدیدی به بار می آورد. من خوشحال بودم که در سال ۱٩٨٨ از زبان یاسر عرفات شنیدم که موجودیت دولت اسرائیل را می پذیرد.
"

در برابر تعصب‌گرایی دینی
همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم ..... »
شيدان وثيق

" در روزهای اخیر، موجی از بنیادگرایی و تعصب‌گرایی دینی (فاناتیسم) توجه و تحیر جهان را به خود جلب کرد. از بنغازی تا کراچی، دستجاتی اسلامی، همواره خشونت‌گرا و خشک‌اندیش، همواره متحجر و مرتجع، در اعتراض به پخش ویدیویی فیلمی بی‌مایه در تارنما، دست به تظاهراتی خشن و خونین می‌زنند. فیلمی به گفته‌ی آنان «کفر‌آمیز»، ساخته شده در آمریکا توسط دیگر دستجاتِ بنیادگرای مذهبی، این بار قبطی و مسیحی، به همان انداره خشونت‌گرا و خشک ‌اندیش، به همان اندازه متحجر و مرتجع
. "


دیکتاتورها و مبارزه "ضد امپریالیستی" ..... »   احسان دهکردی
" در ایران همراه با گسترش قدرت سیاسی ولی فقیه مافیائی از بیت رهبری شکل گرفته است که سلطه سیاسی ـ اقتصادی خود را نه تنها در ایران بلکه در منطقه خلیج فارس ودربین کشورهای همسایه نیز گسترش داده است. با توجه به اهمیت نفت برای کشورهای غربی و آمریکا و خطر تشنج های سیاسی در منطقه، و به خطر افتادن منافع آنها بخصوص بعداز سرنگونی دولتهای عراق و افغانستان، جمهوری اسلامی قدرتمند ترین کشوری در منطقه شدکه می تواند با حضور نظامی خود تشنج آفرین برای بازار جهانی نفت باشد.
"


اوضاع متحول خاورمیانه و آینده سوریه ..... »   یونس پارسابناب
" - استراتژی راس نظام جهانی سرمایه و شرکایش برای منطقه ژئوپولتیکی خاورمیانه بزرگ آوردن موازین حقوق بشر و یا یک نوع دموکراسی نیست . هدف تخریب و انهدام ملت – دولت ها از طریق اعمال حاکمیت های به اصطلاح اسلامی در آن جوامع است . این دولت های اسلامی چه از نوع " معتدل " ( در مصر ، ترکیه ، تونس و... ) و چه از نوع رادیکال ( در ایران ، سودان و... ) می توانند ادامه سیاست فلاکت بار " توسعه لومپنی " را که یک پروسه کلیدی در پیشبرد سیاست جهانی آمریکا در کشورهای حاصل خیز جنوب محسوب می گردد –تامین و تثبیت سازند .
"


بشریت هنوز هم در راه نابود کردن خود است ..... »   نویسنده : دنیس مدوز
ترجمه از ه.هوشمند

" مِدوز: مشکل در حال حاضر این است که ما زمانی به توسعه صنایع و سیاست هایی دست زدیم که در زمان خود برای زندگی ما مناسب بودند، اما در حال حاضر همین صنایع و سیاست ها عامل بازدارنده برای زندگی بهتر شده اند. برای مثال، صنعت نفت و خودرو را در نظر بگیرید، قدرت مالی و سیاسی آنها آنقدر بزرگ شده است که آنها به مانعی برای تغییردر وضع موجود تبدیل شده اند. انتظار من این است که آنها موفق خواهند شد و این به این معنی است که ما می رویم به طرف تغییر و تحول از طریق بحران و نه از طریق اقدامات پیشگیرانه.
"


بر روی اخگر «بهار عربی
» اسلامگرایان در بوته آزمون قدرت ..... »
نویسنده: آلن گرش
ترجمه: بهروز عارفی

" اخوان المسلمین کیستند؟ «گروه کوچکی که از راه راست منحرف شده است» . انقلاب در مصر ؟ «این انقلاب که پیش در آمد پیمان جدید سایکس-پیکو ست بدون پشتیبانی ایران میسر نمی شد (۱)». انتخابات محمد مرسی ؟ «انتخابی ناگوار»، ژنرال ضاحی خلفان تمیم، رئیس پلیس دوبی، همچون بیشتر افسران جهان عرب بر روی تویتر فعال است: «اگر اخوان المسلمین بخواهند امنیت خلیج [فارس] را زیر سوال ببرند، در خونی که به راه می افتد غرق خواهند شد» "

پاسخ به برخی پرسش ها ..... » مجید زربخش

" پراکندگی چپ و غلبه برآن موضوع بحث و گفت وگوی پایان ناپذیر بیش از دو دهه است که هم چنان ادامه دارد. اخیراً پرسش هایی در این زمینه از سوی نادر عصاره طرح و برای برخی از فعالان چپ ارسال شده است. این پرسش ها جنبه های گوناگون موضوع، از علل پراکندگی، موانع و پیامد های آن تا ناکامی تلاش های تا کنونی و راه های برون رفت از شرایط موجود را در بر می گیرند. نکات زیر تاملی در پاره ای از این پرسش هاست:
علت پراکندگی چیست؟ پیامد های این پراکندگی کدامند؟
"


فراخوان
برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ ..... »  
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران


" چپ ايران، جريان تاريخی و ريشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاريخی کشور و طرد استبداد و برای پيشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پيگير، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نيروهای چپ به دلايل مختلف از جمله پيروی از سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی و به جهت پراکندگی، قادر نشده است در تحولات سياسی کشور و دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور نقش برجسته ايفاء کند.
"


چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین
سهمیه‌ای به پروژه شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ» ..... »  
شيدان وثيق
" نخستین پرسش را چگونگی تغییر وضع موجود به سوی رهایی در بغرنجی‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌اش تشکیل میدهد. چگونه می‌توان دو سنخ مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی، در هم‌بستگی و هم‌زمانی‌ با هم‌، یعنی مبارزه با استبداد برای آزادی و دموکراسی و مبارزه با سرمایه‌داری ملی و جهانی شده‌ی امروزی برای رهایی و برابری را با هم پیوند داد و تلفیق کرد. چگونه می‌توان این دو مبارزه را بدون توسل به توجیه و سفسطه «مرحله‌بندی‌‌ تاریخی و زمانی» که بیش از پیش غیر واقعی و حذف کننده یکی توسط دیگری‌ست... به پیش راند؟
"


موقعیت چین و آینده جهان ..... »   يونس پارسا بِناب
" در مقالات پیشین به بررسی جنبه های مهم بحران مهم ( بحران غذا ، بحران مالی ، بحران فرود موقعیت هژمونیکی آمریکا ، بحران بهزیستی و.... ) که جملگی از تبعات بحران ساختاری نظام جهانی است ، پرداختیم . در این نوشتار بعد از نگاهی مختصر به شکلگیری قدرت های هژمونیکی در تاریخ معاصر به چند و چون عروج چین به قله قدرقدرتی اقتصادی در سطح جهانی ( که خود نوعی جدید از گلوبالیزاسیون سرمایه است ) پرداخته و سپس چرائی ناکامی نظام جهانی درعبور و برون رفت از بحران ساختاری حتی با تزریق " ویژگی های چینی " ، را مورد بررسی قرار میدهیم.
"


خون مردم غزه: بهای تبلیغات انتخاباتی دولت اسرائیل
کوری «جامعه بین المللی» و کشتار کودکان غزه ..... »
بهروز عارفی
" دولت اسرائیل، هر حمله به فلسطینی ها را با بهانه مبارزه با «تروریسم» انجام می دهد. دم از «تروریسم» می زند ولی خود، عامل درجه اول تروریسم دولتی در جهان است. به قول آونری در همان مقاله یادشده، «به یقین، جانشین جعبری بزودی انتخاب خواهد شد. اسرائیل ده ها رهبر سیاسی و نظامی عرب را به قتل رسانده است. اسرائیل قهرمان جهان چنین قتل هائی است که مودبانه «بازداری هدفمند» یا «حذف» می نامند. اگر این کار، ورزش المپیک بود، وزارت دفاع، موساد و شین بت[سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل] مدال طلا می گرفتند». او ادامه می دهد «هر بار اسرائیل یکی ازرهبران حزب الله یا حماس را به قتل رسانده، فرد قوی تری جانشین او شده است» ... اما، «دلیل این عملیات سیاسی است» و به شدت سیاسی.
"


مصر، از دیکتاتوری نظامی تا دیکتاتوری مذهبی؟ ..... »   آلن گرش
ترجمه: بهروز عارفی

" «ارتش یک ببر کاغذی بیش نبود»، جمله ای که در خیابان های قاهره به گوش می رسد
راوی صحنه بالا، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری بود. این صحنه پایان وضعیت قدرت دوگانه موجود در قاهره را از زمان تصدی مرسی در سی ام ژوئن ٢۰۱٢ نشان می دهد. همه در این نکته توافق نظر داشتند که چنین حالت بی ثباتی نمی تواند دوام بیاورد. عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری با تلخ کامی گوشزد کرد: «مطبوعات کشور اظهارات طنطاوی را در ٦ ستون منتشر می کرد ، در حالی که برای بیانات رئیس جمهور دو ستون اختصاص می داد. هشام قندیل [نخست وزیر]، پیش از تشکیل دولت ابتدا توافق نظامیان را خواسته بود.»
"علل سردرگمي و انفعال اپوزيسيون ..... » محمود راسخ افشار

" 8- در دوران پس از كودتاي ننگين 28 مرداد تا انقلاب 57 چهار اتفاق مهم در ايران رخ داد. يكي بحران اقتصاديِ سال‌هاي 42-39 بود كه زمينه را براي رونق گرفتن مبارزات در اين سال‌ها فراهم آورد. اين مبارزات به دليل محافظه كاري و بي لياقتيِ رهبران آن، سران جبهه‌ي ملي، با شكست مواجه شد. رخداد ديگر كه پيامد همين بحران- پيروزي انقلاب كوبا، جنبش‌هاي رهايبخش در آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي و خطر گسترش آن‌ها از يك سو و از سوي ديگر انتخاب كندي به رياست جمهوري و تغييراتي در سياست خارجي ايالات متحده بود، منجر به انجام رفرم‌هايي در ايران تحت عنوان «انقلاب سفيد شاه و ملت» گشت.
"


چپ ايران در راه تبديل شدن به نيرويي اجتماعي چه موانعي پيش روي دارد؟ ..... »   شيدان وثيق

"مارکسيست‌هاي ايراني از ابتداي تولد تحت تأثير شيوه‌ي تفکر و عمل بلشويک‌ها که در اوايل سده‌ي بيستم در نوار مرزي شمال ايران فعاليت داشتند قرار مي‌گيرند. آن‌ها نيز - از فرقه‌ي کمونيست ايران و حزب توده تا سازمان‌هاي چريکي، مارکسيستي- لنينيستي و غيره در دهه‌ي 40 و 50 – همگي، به جز شايد گروه خليل ملکي و برخي محافل مستقل روشنفکري، در منظومه‌ي ايدئولوژيکي، نظري و سياسي مارکسيسم سويتيک به وجود آمده و رشد مي‌کنند. "


پروسه انباشت و محروم سازي
و پي آمدهاي آن ‎ در تاريخ نظام جهاني سرمايه ..... »  
يونس پارسا بِناب
" 7- بدون ترديد نخستين گام در استقرار الگوي جديد براي ساختن "جهاني بهتر" همانا مبارزه در راه گسست و رهائي از سلطه‌ي نظام جهاني سرمايه است‌: نظامي که پس از گذار از دوره‌ي "کهولت" و "بي ربطيِ" عمر خود، از 1885 به اين سو، سرانجام در "بستر موت" افتاده است. با رشد و نمو ملت- دولت‌هاي اتوسنتريک، خود مختار و مستقل، در سطوح مختلف کشوري، منطقه‌اي و قاره‌اي است که قشرهاي مختلف توده‌هاي مردم به تدريج، با حمايت و رهبري چالش‌گران ضد نظام، خواهند توانست راه ايجاد دگرديسي را در جوامع خود به نفع پيشبرد عدالت اجتماعي طي کنند. "


عليه پست‌مدرنيسم(8) فصل پنجم
خُب تازه چه خبر؟ ..... »  
آلكس كالينيكوس
ترجمه و تلخيص: محمود راسخ افشار

" البته، هابرماس به جمع متفاوتي از نوشتارگانliétrateur پست‌مدرنيسم مانند اونز و بادريارد تعلق دارد. اما، او نيز »پارادايم توليد« را به طور فزاينده براي جامعه‌ي معاصر كاربردناپذير مي‌انگارد. از باب مثال، از »پايانِ جامعه‌اي مبتني بر كار در زماني از نظر تاريخي پيشبيني‌پذير« سخن مي‌گويد.(11)22 به نظر مي‌رسد آن چه در اين جا مورد نظر اوست اين است كه از اهميت كارِ دستي در توليد اجناس كاسته مي‌شود. اما، به طوري كه ديديم، در اندازه‌ي فروكاستيِ اشتغال در صنايع در اقتصادهاي پيشرقته مبالغه شده است و اين تقليل با گسترش طبقه‌ي كارگر صنعتي در مقياس جهاني جبران شده است. work با كارlabour صنعتي "


سرنوشت آثار مارکس و انگلس ..... » محمد ربوبي
" انتشار مجموعهي آثار مارکس و انگلس در سالهاي شصت ميلادي از سوي انستيتوي مارکسيسم- لنينيسيم، وابسته به کميتهي مرکزي حزب کمونيست شوروي و حزب متحد سوسياليستي آلمان به زبان آلماني آغاز شد. اين مجموعه تا فروپاشي جمهوري دمکراتيک آلمان در چهل و پنج جلد منتشر گرديد. از سال ۱۹۹۱ تکميل و انتشار مجدد مجموعهي آثار به منظور استفاده در دانشگاهها در دستور کار قرار گرفت. به گفتهي پروفسور هارستريک HARSTRICK، استاد تاريخ معاصر در دانشکدهي علوم فني برانشوايگ ( آلمان ) که در انتشار اين مجموعهي آثار نقش مهمي ايفا ميکند، بخش عمدهي آثار برجاي ماندهي مارکس و انگلس نه تنها هنوز منتشر نشده بلکه تاکنون خوانده هم نشدهاند. "


طرحی نو شماره ١٨١


معناي پيروزي چپ در انتخابات رياست جمهوري فرانسه
پرسش و پاسخي با نشريه خاک (*) ..... »
گفت‌ وگو با شيدان وثيق

" مهمترين تفاوت اساسي دوره‌ي سياسي جديدي که با حکومت چپ در فرانسه آغاز مي شود با حکومت سابق راست، به باور من، در اين خواهد بود که ننگي به نام «سيستم سارکوزي» برداشته مي‌شود. ننگي به نام مماشات‌طلبي با «ارزش‌هاي» ارتجاعي، پوپوليستي و ضد خارجي لوپنيسم. ننگي براي جمهوري، دموکراسي در فرانسه که مجلس و نهاد‌هاي دموکراتيک را به نفع رئيس جمهور و يکه تازي‌هاي بي حد و حصر او کنار مي‌زد. ننگي که کمترين ارزشي براي مذاکره با سنديکاها، جامعه‌ي مدني و انجمن‌هاي اجتماعي قائل نبود. ننگي که در همه ي امور سياسي، قضايي، رسانه‌اي و... بي شرمانه و آمرانه دخالت مي‌کرد. ننگي که توي سر بيکاران با تنبل خواندن آن‌ها مي‌زد. ننگي که با انگشت نما کردن مردمان مقيم فرانسه از مليت‌هاي ديگر، هم صدا با لوپن و لوپنيسم مي‌شد. "


عليه پست‌مدرنيسم(7) فصل پنجم
خُب تازه چه خبر؟ ..... »  
ترجمه و تلخيص: محمود راسخ افشار

" البته، ايده‌ي جامعه‌ي پساصنعتي بي معني است. براي مثال، آن طور كه اين ايده توسط دانيل بِلّ بيان شده است، اين مفهوم آخرين مرحله در سلسه‌اي از پيشرفت است: از مرحله‌اي سنتي به مرحله‌اي صنعتي و اكنون به جامعه‌ي پساصنعتي. هر مرحله از مرحله‌ي ديگر با روايتي (تا حدي زمخت) از آن چه ماركس نيروهاي مولد ناميد، جدا مي‌شود: جامعه‌ي سنتي بر پايه‌ي كشاورزي، و جامعه‌ي صنعتي، با شگفتيی بسيار‌، بر پايه‌ي صنايع مدرن قرار دارند كه با كنترل علميِ طبيعت و استفاده از منابع انرژيِ ساخته‌ي بشر درآميخته است. جامعه‌ي پساصنعتي با جا به جا شدنِ توليد كالايي با اقتصادي خدماتي، و با نقش مركزي دانش تئوريكي به عنوان، هم نوآوري و هم بيان سياسي، مشخص مي‌شود.
"


رهائي و گسست از محور نظام جهاني (بخش دوم) ..... »   يونس پارسا بِناب
" 2 – در جهان امروز توسعه نيافتگي کشورهاي پيراموني ناشي از فقدان پديده توسعه نيست بلکه مکمل و لازم و ملزوم توسعه يافتگي کشورهاي مسلط مرکز است. کشورهاي مسلط مرکز بطور دائم وابسته به پروسه فعال استثمار کشورهاي پيراموني در بند هستند و اين در نتيجه کشورهاي پيراموني را توسعه نيافته نگاه مي‌‌دارد. در پرتو اين امر اقتصاد جهانيِ مالي شده و جهاني‌تر گشته، بطور دائم به نفع ثروت زائي کشورهاي مسلط مرکز، شمال گلوبال، و در جهت ازدياد تعميق فقرزائي در کشورهاي پيراموني در بند، جنوب گلوبال، عمل کرده و تکامل مي‌‌يابد. "


چه کسي مسئول رشد فاشيسم در فرانسه است؟ ..... » آلن بديو
مترجم: ناصر فکوهي

" فکر نمي‌کنم کسي شک داشته باشد که من معتقد نباشم نيکلا سارکوزي و باندش همواره در خط نژاد پرستي فرهنگي قرار داشته‌اند. کساني که همواره پرچم «برتريِ» تمدنِ گران بهاي ما را در غرب بلند کرده‌اند و دائما قوانيني بي پايان براي تبعيض به تصويب مي‌رساننند که سختي آن‌ها ما را دچار نوميدي مي‌کند.
اما آنچه شگفت انگيز است، اين است که چپ ، هرگز با قدرت لازم برنخاست تا در برابر چنين حرکات ارتجاعي‌اي قد علم کند. بلکه برعکس دائم اصرار داشت بگويد اين نياز به «امنيت» را «درک» مي‌کند و همواره بدون آن که کوچک‌ترين عذاب وجداني به خود راه دهد به قوانيني راي داد که اين يا آن زن [مسلمان] را به جرم اين که موها يا بدنش را پوشانده است [حجاب] از فضاي عمومي بيرون برانند.
"


خجسته باد اول ماه مه، روزجهانی کارگر ..... »  
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

" اول ماه مه روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان ایران و همه کارگران و مزدبگیران جهان تبریک می گوئیم.
روز اول ماه مه، روز اعلام همبستگی کارگران در تلاش برای دنیایی بهتر است. در این روز کارگران در سراسر جهان موفقیت های تاکنونی جنبش کارگری را در تغییر شرایط کار و زندگی کارگران جشن می گیرند، خواست های خود را برای بهبود شرائط زندگی شان اعلام می کنند و عزم خود را در تلاش برای بنیان آینده ای بهتر به نمایش می گذارند. کارگران کشور ما نیز، همگام با کارگران سراسر جهان روز اول ماه مه را به اشکال مختلف از جمله با برگزاری تجمعات و صدور بیانیه ها و اطلاعیه ها گرامی می دارند.
"ما می توانیم طرحی نو را برای شما پست کنیم !
برای ارسال پیام یا آدرس خوداینجا را کلیک کنید
تماس با ما
E-Mail : tarhino@t-online.de

ارتباط با تارنما های دیگر ...................................
PDF آرشیو طرحی نو
...................................
اسناد جهانی
...................................

• طرحي نو نشريه ماهانه شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران است.
• طرحي نو خود را به‌دمكراسي و سوسياليسم متعهد مي‌داند، زيرا بدون دمكراسي سوسياليسم نمي‌تواند تحقق يابد.
• سردبیر و هر نويسنده‌ دیگری مسئول محتواي نوشته خويش است.
• برداشت‌هاي شخصي نويسندگان الزامأ نظر «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» نيست.
• با طرحي نو همكاري كنيد.
• كمك مالي شما مي‌تواند به انتشار طرحي نو ياري رساند.
حساب بانکی شورای موقت :

Frankfurter Sparkasse
Konto : 120 166 5033
BLZ : 500 502 01

آدرس تماس با ما
postfach 102435
60024 Frankfurt
Germany  
آدرس تماس با کمیته هماهنگی شورای موقت
102435
60024 Frankfurt
Germany